صدور گواهی فقط بر اساس کد ملی ورود است
اگر از یک سیستم استفاده میکنید با هر کد ملی حداقل یکبار وارد شوید
در صورت عدم شنیدن صدای مدرس اینجا کلیک کنید